202106 webshopbanner afp v2

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Martsimo Shops, mede handelend onder de naam Action Figure Playground (
https://action-figure-playground.nl) (hierna: “Martsimo”) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: de Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere
overeenkomsten ten behoeve van Martsimo worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van eventueel door Martsimo ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
1.5 Wanneer Martsimo gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden toestaat, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De koper kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Martsimo deze Voorwaarden soepel toepast.
1.6 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Martsimo in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal Martsimo deze (doen) vervangen door nieuwe rechtens toelaatbare bepaling, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk in acht zullen worden genomen.

Artikel 2 Contactgegevens
MartSimo Shops mede handelend onder de naam Action Figure Playground (
www.action-figure-playground.nl), Mahatma Gandhistraat 95, 1447XP Purmerend. Tel. 06-36295649, e-mailadres: info@action-figure-playground.nl, KvK-nummer: 60766594, BTW nummer: 167666034B01.

Artikel 3 Aanbiedingen/overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen van Martsimo zijn vrijblijvend en gelden niet automatisch voor nieuwe of vervolgbestellingen.
3.2 Als Martsimo gebruik maakt van afbeeldingen, dan zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
3.3 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro`s, inclusief BTW en exclusief administratie- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Martsimo behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.4 Martsimo is niet gehouden tot levering tegen een prijs waarvan redelijkerwijze te begrijpen is dat deze berust op een kennelijke vergissing of verschrijving.
3.5 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling van de koper door Martsimo. Bestellingen worden door Martsimo bevestigd door middel van een e-mailbericht.
3.6 Martsimo is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Martsimo dit binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling mede.

Artikel 4. Betalingen
4.1 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie.
4.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Eventuele aanvullende instructies voor betaling staan in de bevestigingsmail.
4.3 Betalingen dienen uiterlijk binnen zeven (7) dagen na bestelling te zijn ontvangen door Martsimo, bij gebreke waarvan de bestelling komt te vervallen.

Artikel 5. Verzendkosten
5.1 De verzendkosten zijn afhankelijk van de grootte en het gewicht van de bestelling. Een indicatie van de verzendtarieven is te vinden op de website van Martsimo. Eventuele extra kosten (douanekosten, invoerrechten, kosten in verband met afwijkende levering, enz.) vallen niet onder verzendkosten en komen voor rekening van de klant.

Artikel 6. Levering
6.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Wij streven ernaar de bestelling binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Bij bestelling van meerdere producten vindt verzending in beginsel plaats zodra al deze producten voorradig zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dan wel Martsimo de voorkeur geeft aan levering in gedeelten. Levering geschiedt altijd uiterlijk binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6.2 Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk dertig (30) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, voor zover dat noodzakelijk is.
6.3 Indien de bestelling uit meerdere artikelen bestaat waarvan er slechts één of enkele niet binnen dertig dagen kunnen worden geleverd, heeft de koper het recht van ontbinding voor uitsluitend de niet leverbare artikelen en blijft de overeenkomst voor de overige artikelen onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6.4 Martsimo verwerkt de gegevens zoals opgegeven door de koper. Voor verzending is met name de juiste postcode-huisnummer combinatie van belang. Kosten ontstaan door het onjuist invoeren van gegevens zijn voor rekening van de koper. Martsimo is niet aansprakelijk voor het niet arriveren van de bestelling door fouten van de vervoerder of de koper zelf.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de koper al hetgeen deze op grond van enige overeenkomst aan Martsimo verschuldigd is heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op de koper over.

Artikel 8 Conformiteit en garantie
8.1 Martsimo staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften, één en ander met inachtneming van de artikelen 8.5 tot en met 8.7 genoemde uitzonderingsgevallen (tweedehands gebruiksartikelen, vintage en retro artikelen, handgemaakte producten). Indien bij een product (een) testbatterij(en) zijn meegeleverd en het product lijkt niet te werken, dan verdient het aanbeveling om eerst de batterij(en) te vervangen door nieuwe, goed werkende batterijen. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven op de productpagina maken batterijen geen onderdeel uit van de koop en zorgen niet werkende batterijen er niet automatisch voor dat het product als gebrekkig kan worden beschouwd.
8.2 Op alle bestellingen is de wettelijke garantie van toepassing. Dat wil zeggen dat een product moet doen wat de koper daar in redelijkheid van mag verwachten.
8.3 Wij leveren uit voorraad, verzenden altijd de daadwerkelijk bestelde artikelen en doen niet aan 'random picking'. Geringe afwijkingen ten opzichte van de bij de artikelen geplaatste foto's zijn echter mogelijk. Hiermee bedoelen wij een extra sticker op de verpakking, een ander artikelnummer, een andere uitvoering van de verpakking. Dergelijke afwijkingen vormen geen tekortkomingen in de nakoming van onze verplichtingen uit de koopovereenkomst (non-conformiteit). De koop geeft louter recht op (exact) hetzelfde artikel als in de webshop besteld is.
8.4 Indien in de beschrijving geen bijzonderheden zijn vermeld garanderen wij dat de bestelde artikelen in uitstekende staat ('mint') zijn. Dat geldt echter niet voor de verpakking, het kan voorkomen dat hieraan enige beschadiging te zien is. Dergelijke beschadigingen vormen geen tekortkomingen in de nakoming van onze verplichtingen uit de koopovereenkomst (non-conformiteit). De koop geeft louter recht op een onbeschadigd artikel.
8.5 Door Martsimo geleverde tweedehands artikelen kunnen normale gebruikssporen vertonen. Dit zijn geen gebreken en het in dit artikel bedoelde recht op reclame is hier derhalve niet van toepassing is.
8.6 Tweedehands gebruiksartikelen, speelgoed, spellen e.d. zijn veelal vervaardigd in een tijd dat er niet of nauwelijks keurmerken, veiligheidseisen, materiaalvoorschriften en minimale gebruikseisen waren. De door Martsimo verkochte items uit dit assortiment zijn dan ook uitsluitend bedoeld als decoratief voorwerp. Martsimo kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de veiligheid en het gebruik van tweedehands artikelen en evenmin voor de staat van deze producten na gebruik door de verkoper. Na aanschaf is het gebruik van tweedehands artikelen naar eigen inzicht en voor eigen risico van de koper.
8.7 Met de hand vervaardigde of met de hand beschilderde of afgeschilderde artikelen zijn uniek en nooit identiek. Er kunnen daarbij kleine oneffenheden in het oppervlak of kleine ‘uitschieters’ in de verf zichtbaar zijn. Diverse exemplaren van hetzelfde artikel kunnen daardoor ook (enigszins) van elkaar verschillen. Dit alles betekent niet dat het desbetreffende artikel ondeugdelijk is en het doet evenmin af aan de in artikel 8.1 genoemde conformiteiteis.


Artikel 9 Reclames, klachten en aansprakelijkheid
9.1 De koper is gehouden om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de koper Martsimo hiervan in kennis te stellen, dit uiterlijk twee maanden na ontvangst, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was. De kennisgeving dient schriftelijk, gemotiveerd en met vermelding van het factuurnummer te geschieden. Desgevraagd dient de koper Martsimo in de gelegenheid te stellen om het gebrekkige product te inspecteren en dient hij desgevraagd foto’s van het gebrekkige product aan te leveren, teneinde na te gaan of de reclame al dan niet gegrond is. Eén en ander geldt eveneens indien er – bij normaal gebruik - op een later moment een defect aan het artikel optreedt, of het artikel anderszins niet (langer) aan de overeenkomst  beantwoordt.
9.2 Bij Martsimo ingediende klachten worden binnen een termijn van vijf (5) werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Martsimo binnen de termijn van vijf (5) werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
9.3 Klachten met betrekking tot een deel van de geleverde producten geven geen aanleiding tot afkeuring van de gehele levering.
9.4 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, of indien de levering onvolledig is, zal Martsimo naar eigen keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan vervangen door nieuwe producten, dan wel de factuurwaarde restitueren en/of de levering aanvullen.
9.5 Artikelen dienen binnen 14 (veertien) dagen nadat hierover contact is geweest tussen de klant en Martsimo retour te zijn gezonden. Retour gezonden artikelen dienen degelijk verpakt, voldoende gefrankeerd en volgens de aanwijzingen van Martsimo te worden teruggestuurd inclusief (kopie)factuur. Kosten en risico van verlies of beschadiging tijdens transport zijn voor rekening van de koper. Ongefrankeerde of niet voldoende gefrankeerde poststukken worden door Martsimo niet aangenomen. Retournering onder rembours wordt niet geaccepteerd. De bewijslast voor verzending ligt, zoals wettelijk bepaald, bij de afzender, in dit geval dus bij de klant.


Artikel 10 Zichttermijn

10.1 Martsimo hanteert de wettelijke zichttermijn voor kopen op afstand. Indien de koper een product om elke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de koper het recht om de koopovereenkomst binnen veertien (14) (kalender)dagen na aflevering te ontbinden en de ontvangen artikelen vervolgens uiterlijk binnen veertien (14) dagen te retourneren. Indien is geretourneerd conform de in dit artikel genoemde voorwaarden, zal Martsimo het oorspronkelijke factuurbedrag binnen veertien (14) dagen na het melden van de ontbinding restitueren door overmaking op het door koper aangegeven bankrekeningnummer. Enkel de kosten voor retour van koper thuis naar de webwinkel zijn voor rekening van koper. Martsimo heeft het recht om te wachten met terug betalen totdat de producten retour zijn ontvangen, of tot het moment dat koper heeft aangetoond dat hij de producten heeft opgestuurd. Heeft koper betaald met een cadeau- of tegoedbon, dan wordt ook terugbetaald middels een tegoedbon. Indien koper van zijn herroepingsrecht gebruik wil maken dan dient hij dit binnen de aangegeven termijn per e-mail bericht te melden aan Martsimo, met gebruik making van het herroepingsformulier dat te vinden is onder de klantenservice/retourneren. Koper ontvangt dan instructies voor het retourneren. Deze instructies dienen te allen tijde te worden opgevolgd. Onaangekondigde retournerringen of artikelen die niet volgens de opgegeven instructies zijn geretourneerd worden door Martsimo niet aangenomen
of vergoed. Indien voornoemd traject niet wordt gevolgd worden bij afhandeling administratiekosten (EUR 5,00) in rekening gebracht.
10.2 Tijdens de zichttermijn zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken voor zover en in die mate dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Retourzendingen binnen de zichttermijn worden slechts geaccepteerd indien het product geen gebruikssporen of beschadigingen vertoont en - indien van toepassing – een gesealde verpakking niet is geopend.
10.3 Producten die uniek voor de koper zijn vervaardigd, zijn uitgesloten van de zichttermijn.
10.4 Retour gezonden artikelen dienen degelijk verpakt, voldoende gefrankeerd en volgens de aanwijzingen van Martsimo te worden teruggestuurd inclusief (kopie)factuur. Kosten en risico van verlies of beschadiging tijdens transport zijn voor rekening van de koper. Ongefrankeerde of niet voldoende gefrankeerde poststukken worden door Martsimo niet aangenomen. Retournering onder rembours wordt niet geaccepteerd. De bewijslast
voor verzending ligt, zoals wettelijk bepaald, bij de afzender, in dit geval bij de klant.

Artikel 11 Communicatiestoringen
11.1 Martsimo zal alle passende veiligheidsmaatregelen nemen om de elektronische overdracht van data en de betaling zo veilig mogelijk te laten verlopen.
11.2 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de koper en Martsimo, dan wel tussen Martsimo en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de koper en Martsimo, is Martsimo niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Martsimo.

Artikel 12. Overmacht
12.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Martsimo
kan worden toegerekend, omdat deze niet te wijten is aan de schuld van Martsimo en noch krachtens de Wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
12.2 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Martsimo in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een geaccepteerde bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de koper mee te delen en zulks zonder dat Martsimo gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Indien de periode van opschorting langer duurt dan 30 dagen, dan zijn partijen beide gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 13. Privacy
13.1 Martsimo respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat alle informatie die de koper verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Om de overeenkomst te kunnen uitvoeren is het voor Martsimo noodzakelijk om persoonsgegevens te delen met bij de uitvoering betrokken derden, zoals de pakketdienst, de betaalprovider, enz… Zonder deze uitwisseling van gegevens kan de bestelling simpelweg niet worden verzonden.  Persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt om bestelling en uitlevering zo snel en makkelijk mogelijk te laten verlopen en voor reclamedoeleinden van Martsimo zelf. Persoonsgegevens zullen nimmer worden verkocht aan derden. Ze zullen uitsluitend aan derden beschikbaar worden gesteld voor zover deze betrokken zijn bij het uitvoeren van bestellingen. Martsimo verleent koper desgevraagd inzage in de van hem geregistreerde persoonsgegevens en brengt hierin op verzoek van koper verbeteringen aan.
13.2 Martsimo is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van derden die bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, of naar de website waarvan op enigerlei wijze wordt verwezen.
13.3 Degene die gebruik maakt van deze website accepteert daarmee automatisch het privacybeleid van Martsimo.

 >> Lees de volledige privacyverklaring van Martsimo


Artikel 14. Diversen
14.1 Martsimo zal de bestelling(en) verzenden naar het door koper tijdens het bestelproces opgegeven huisadres, tenzij de koper aan Martsimo schriftelijk opgave doet van een ander adres waarnaar de bestellingen dienen te worden gezonden (verzendadres).
14.2 Martsimo is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
15.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien koper in het buitenland woonachtig is. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
15.2 Alle geschillen tussen partijen die niet door koper zijn voorgelegd aan een geschillencommissie,  al dan niet via het platform van de Europese Unie (Europees ODR platform), zullen bij uitsluiting worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
 
Versie 3.3 maart 2024


 
Privacyverklaring
SLUITEN